Hourly Daily Weekly Support ResistanceHourly Daily Weekly Support Resistance
Hourly Daily Weekly Support Resistance


//www.aflcode.com
ppl = ParamToggle("","Off|On",1);
numbars = LastValue(Cum(Status("barvisible")));
fraction= IIf(StrRight(Name(),3) == "", 3.2, 3.2);
hts = -33.5;
_SECTION_BEGIN("Indicators");
RSI_Periods = Param("RSI Periods", 2, 1, 100, 1);
MA_Periods = Param("Periods for MAV", 50, 1, 200, 1);
Daily_Trend_MA_Pds = Param("Periods for Trend EMA", 6, 1, 100, 1);
MAV_Value = V/EMA(V, MA_Periods);
_SECTION_END();
// Check if previous day's close is above its 6-day EMA
DailyClose =  TimeFrameCompress(Close, inDaily);
DailyEMA  = EMA( DailyClose, Daily_Trend_MA_Pds); 
DailyClose = TimeFrameExpand(DailyClose, inDaily, expandFirst);
DailyEma = TimeFrameExpand(DailyEMA, inDaily, expandFirst);
//Plot(DailyEma,"DailEma",colorCustom12,styleLine);

// Trend detection based on 6EMA for Daily 
Daily_Trend_UP  = DailyClose > DailyEMA;
Daily_Trend_DOWN  = DailyClose < DailyEMA;
Trend_UP_Text = WriteIf(Daily_Trend_UP, "Daily Trend UP", "");
Trend_DOWN_Text = WriteIf(Daily_Trend_DOWN, "Daily Trend DOWN", "");
Trend_Neutral_Text = WriteIf(NOT Daily_Trend_DOWN AND NOT Daily_Trend_UP, "Neutral", "");
TrendCol = IIf(Daily_Trend_UP, colorGreen, IIf(Daily_Trend_DOWN, colorRed, colorLightGrey));
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN("i");
/* ICHIMOKU CHART */ 
n1 = Param("Èøèìîêó: ïåðèîä 1",9,1,200,1); 
n2 = Param("Èøèìîêó: ïåðèîä 2",26,1,400,1); 
n3 = Param("Èøèìîêó: ïåðèîä 3",52,1,600,1); 

TenkanSen  =(HHV(H,n1)+LLV(L,n1))/2;      // Tenkan-sen (Òåíêàí-ñåí) ýòî ñðåäíåå çíà÷åíèå öåíû çà ïåðâûé ïðîìåæóòîê âðåìåíè (ðàâíà (high+low)/2, ãäå high è low ìàêñèìóì è ìèíèìóì çà ïåðèîä). 
KijunSen  =(HHV(H,n2)+LLV(L,n2))/2;      // Kijun-sen (Êèäæóí-ñåí) ýòî ñðåäíåå çíà÷åíèå öåíû çà âòîðîé ïðîìåæóòîê. 
ChinkouSpan =Ref(C,-n2);             // Chinkou Span (×èêîó ñïåí) - öåíà çàêðûòèÿ òåêóùåãî áàðà, ñäâèíóòàÿ íàçàä íà âåëè÷èíó âòîðîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà. 
Cks     = Close;               // Ãðàôè÷åñêèé Chinkou Span, ñäâèã íàçàä çàñ÷åò îòðèñîâêè. 
SenkouSpanA =Ref((KijunSen+TenkanSen)/2,-n2);  // Senkou Span A (Ñåíêîó ñïåí À) / Up Kumo - ñåðåäèíà ðàññòîÿíèÿ ìåæäó Tenkan-sen è Kijun-sen, ñäâèíóòîå âïåðåä íà âåëè÷èíó âòîðîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà. 
SpA     =(KijunSen+TenkanSen)/2;       // Ãðàôè÷åñêèé Senkou Span A , ñäâèã âïåðåä çàñ÷åò îòðèñîâêè. 
SenkouSpanB =Ref((HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2,-n2);  // Senkou Span B (Ñåíêîó ñïåí Â) / Down Kumo - ñðåäíåå çíà÷åíèå öåíû çà òðåòèé âðåìåííîé èíòåðâàë, ñäâèíóòîå âïåðåä íà âåëè÷èíó âòîðîãî âðåìåííîãî èíòåðâàëà. 
SpB     =(HHV(H,n3)+LLV(L,n3))/2;      // Ãðàôè÷åñêèé Senkou Span B, ñäâèã âïåðåä çàñ÷åò îòðèñîâêè. 
DL = Ref( C, 25 );

Plot (SpA,"SenkouSpanA",colorOrange,styleDashed,0,0,n2); 
Plot (SpB,"SenkouSpanB",colorPink,styleDashed,0,0,n2); 
_SECTION_END();


_SECTION_BEGIN("Price");
_N(Title = StrFormat("{{NAME}} - {{INTERVAL}} {{DATE}} Open %g, Hi %g, Lo %g, Close %g (%.1f%%) {{VALUES}}", O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 ) ) ));
pds = 20; 
MAFAST = EMA( Close, 20 ); 
MASLOW = EMA( Close, 40 ); 
 
DonchianUpper = HHV( Ref( H, -1 ), pds ); // Highest high value of highs in last 20 periods 
DonchianLower = LLV( Ref( L, -1 ), pds ); // Lowest low value of low in last 20 periods 
DonchianMiddle = ( DonchianUpper + DonchianLower ) / 2; 
 
UpTrend = C > ( LLV( L, 20 ) + 2 * ATR( 10 ) ) AND EMA( Close, 20 ) > EMA( Close, 40 ); 
DnTrend = C < ( HHV( H, 20 ) - 2 * ATR( 10 ) ) AND EMA( Close, 20 ) < EMA( Close, 40 ); 
Color = IIf( UpTrend, colorBlue, IIf( DnTrend, colorRed, colorYellow) ); 
 
// Plots a 20 period Donchian channel 
Plot( C, "Price", Color, styleCandle | styleThick ); 
NewDay = IIf(Day() != Ref(Day(), -1) OR BarIndex() == LastValue(BarIndex()), 1, 0); 
//Plot(NewDay, "", 47, 2 + 32768 + 4096, Minvalue = 0, Maxvalue = 1); 
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("PIVOT POINTS");

/* This code calculates the previous days high, low and close */
Hi1 = IIf(Day()!=Ref(Day(),-1),Ref(HighestSince(Day()!=Ref(Day(),-1),H,1),-1),0);
Hi = ValueWhen(Day()!=Ref(Day(),-1),Hi1,1);
Lo1 = IIf(Day()!=Ref(Day(),-1),Ref(LowestSince(Day()!=Ref(Day(),-1),L,1),-1),0);
Lo = ValueWhen(Day()!=Ref(Day(),-1),Lo1,1);
Cl1 = IIf(Day()!=Ref(Day(),-1),Ref(C,-1),0);
C1 = ValueWhen(Day()!=Ref(Day(),-1),Cl1,1);
wHi=TimeFrameGetPrice("H",inWeekly,-1);
wLo=TimeFrameGetPrice("L",inWeekly,-1);
wCl=TimeFrameGetPrice("C",inWeekly,-1);
mHi=TimeFrameGetPrice("H",inMonthly,-1);
mLo=TimeFrameGetPrice("L",inMonthly,-1);
mCl=TimeFrameGetPrice("C",inMonthly,-1);

//----------------------------------------------------------------------------------

/* This code calculates Daily Piovts */

rg = (Hi - Lo);
bp = (Hi + Lo + C1)/3; bpI = LastValue (bp,1);
r1 = (bp*2)-Lo; r1I = LastValue (r1,1);
s1 = (bp*2)-Hi; s1I = LastValue (s1,1);
r2 = bp + r1 - s1; r2I = LastValue (r2,1);
s2 = bp - r1 + s1; s2I = LastValue (s2,1);
r3 = bp + r2 - s1; r3I = LastValue (r3,1);
s3 = bp - r2 + s1; s3I = LastValue (s3,1);
r4 = bp + r2 - s2; r4I = LastValue (r4,1);
s4 = bp - r2 + s2; s4I = LastValue (s4,1);
wrg = (wHi - wLo);
wbp = (wHi + wLo + wCl)/3; wbpI = LastValue (wbp,1);
wr1 = (wbp*2)-wLo; wr1I = LastValue (wr1,1);
ws1 = (wbp*2)-wHi; ws1I = LastValue (ws1,1);
wr2 = wbp + wr1 - ws1; wr2I = LastValue (wr2,1);
ws2 = wbp - wr1 + ws1; ws2I = LastValue (ws2,1);
wr3 = wbp + wr2 - ws1; wr3I = LastValue (wr3,1);
ws3 = wbp - wr2 + ws1; ws3I = LastValue (ws3,1);
wr4 = wbp + wr2 - ws2; wr4I = LastValue (wr4,1);
ws4 = wbp - wr2 + ws2; ws4I = LastValue (ws4,1);
mrg = (mHi - mLo);
mobp = (mHi + mLo + mCl)/3; mobpI = LastValue (mobp,1);
mr1 = (mobp*2)-mLo; mr1I = LastValue (mr1,1);
ms1 = (mobp*2)-mHi; ms1I = LastValue (ms1,1);
mr2 = mobp + mr1 - ms1; mr2I = LastValue (mr2,1);
ms2 = mobp - mr1 + ms1; ms2I = LastValue (ms2,1);

if(ppl==1) {
Plot(bp,"",colorBlue,styleDashed|styleLine|styleNoRescale);
Plot(s1,"",colorRed,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(s2,"",colorRed,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(s3,"",colorRed,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(s4,"",colorRed,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(r1,"",colorGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(r2,"",colorGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(r3,"",colorGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(r4,"",colorGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(wbp,"",colorTan,styleDashed|styleLine|styleNoRescale);
Plot(ws1,"",colorPaleGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(ws2,"",colorPaleGreen,styleDashed|styleNoRescale);
//Plot(ws3,"",colorPaleGreen,styleDashed|styleNoRescale);
//Plot(ws4,"",colorPaleGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(wr1,"",colorPaleBlue,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(wr2,"",colorPaleBlue,styleDashed|styleNoRescale);
//Plot(wr3,"",colorPaleBlue,styleDashed|styleNoRescale);
//Plot(wr4,"",colorPaleBlue,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(mobp,"",colorTan,styleDashed|styleLine|styleNoRescale);
Plot(ms1,"",colorPaleGreen,styleDashed|styleNoRescale);
Plot(mr1,"",colorPaleBlue,styleDashed|styleNoRescale);
PlotText(" Pivot = " + WriteVal(bp,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), bpI +0.05, colorBlue);
PlotText(" Resistance 1 = " + WriteVal(r1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), r1I +0.05, colorGreen);
PlotText(" Support 1 = " + WriteVal(s1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), s1I +0.05, colorRed);
PlotText(" Resistance 2 = " + WriteVal(r2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), r2I +0.05, colorGreen);
PlotText(" Support 2 = " + WriteVal(s2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), s2I +0.05, colorRed);
PlotText(" Resistance 3 = " + WriteVal(r3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), r3I +0.05, colorGreen);
PlotText(" Support 3 = " + WriteVal(s3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), s3I +0.05, colorRed);
PlotText(" Resistance 4 = " + WriteVal(r4,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), r4I +0.05, colorGreen);
PlotText(" Support 4 = " + WriteVal(s4,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), s4I +0.05, colorRed);
PlotText(" W Pivot = " + WriteVal(wbp,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), wbpI +0.05, colorTan);
PlotText(" W Resistance 1 = " + WriteVal(wr1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), wr1I +0.05, colorPaleBlue);
PlotText(" W Support 1 = " + WriteVal(ws1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), ws1I +0.05, colorPaleGreen);
PlotText(" W Resistance 2 = " + WriteVal(wr2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), wr2I +0.05, colorPaleBlue);
PlotText(" W Support 2 = " + WriteVal(ws2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), ws2I +0.05, colorPaleGreen);
//PlotText(" W Resistance 3 = " + WriteVal(wr3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), wr3I +0.05, colorPaleBlue);
//PlotText(" W Support 3 = " + WriteVal(ws3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), ws3I +0.05, colorPaleGreen);
//PlotText(" W Resistance 4 = " + WriteVal(wr4,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), wr4I +0.05, colorPaleBlue);
//PlotText(" W Support 4 = " + WriteVal(ws4,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), ws4I +0.05, colorPaleGreen);
PlotText(" M Pivot = " + WriteVal(mobp,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), mobpI+0.05, colorTan);
PlotText(" M Resistance 1 = " + WriteVal(mr1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), mr1I+0.05, colorPaleBlue);
PlotText(" M Support 1 = " + WriteVal(ms1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), ms1I+0.05, colorPaleGreen);
}


_SECTION_END();


_SECTION_BEGIN("L.T.P.");
cx = Param( "cxposn", 1000, 0, 1250, 1 );
cy = Param( "cyposn", 25, 0, 500, 1 );
GfxSelectFont( "Candara", 18, 98, False );
gfxcup = SelectedValue(C > Ref(C,-1));
gfxpcolor = IIf(gfxcup,colorBrightGreen,colorRed);
GfxSetTextColor(gfxpcolor);
//GfxSetTextColor( colorWhite );
GfxTextOut( "L.T.P. " + C + " ", cx, cy );
_SECTION_END();


_SECTION_BEGIN("Background text");
SetChartBkColor(colorBlack);
strWeekday = StrMid("---sunday---Monday--TuesdayWednesday-Thursday--Friday--Saturday", SelectedValue(DayOfWeek())*9,9);
GraphXSpace=Param("GraphXSpace",15,-55,200,1);
C13=Param("fonts",20,10,30,1 );
C14=Param("left-right",2.1,1.0,5.0,0.1 );
C15=Param("up-down",12,1,20,1 );
Miny = Status("axisminy");
Maxy = Status("axismaxy");
lvb = Status("lastvisiblebar");
fvb = Status("firstvisiblebar");
pxwidth = Status("pxwidth");
pxheight = Status("pxheight");
GfxSetBkMode(transparent=1);
GfxSetOverlayMode(1);
GfxSelectFont("Candara", Status("pxheight")/C13 );
GfxSetTextAlign( 6 );
GfxSetTextColor( ColorRGB (217,217,213));
GfxTextOut( Name(), Status("pxwidth")/C14, Status("pxheight")/C15 );
GfxSelectFont("Tahoma", Status("pxheight")/C13*0.5 );
GfxSetTextColor( ColorRGB (103,103,103));
GfxTextOut( "By", Status("pxwidth")/C14, Status("pxheight")/C15*2.5 );
GfxSelectFont("Candara", Status("pxheight")/C13*0.5 );
GfxSetTextColor( ColorRGB (103,103,103));
GfxTextOut( "", Status("pxwidth")/C14, Status("pxheight")/C15*4 );
GfxSelectFont("MS Sans Serif", 10, 500, False, False, 0);
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("Title");

DODay = TimeFrameGetPrice("O", inDaily);
DHiDay = TimeFrameGetPrice("H", inDaily); 
DLoDay = TimeFrameGetPrice("L", inDaily); 
Title = EncodeColor(colorWhite)+"* * "+EncodeColor(colorWhite)+ Name() + ", " + Interval(2) + ", " + Date() + "  - "+strWeekday + " - " +
EncodeColor(colorWhite)  + "\nO " + EncodeColor(colorWhite) + O + 

 ",  H : "  + H + 
 ",  L : " + L + 
 ",  C : " + C +
"\n"+EncodeColor(colorWhite)+ " Day-Open : " +DODay + " Day-High : " +DHiDay + " Day-Low : " + DLoDay +

"\n" + EncodeColor(colorRed) + Trend_Down_Text + EncodeColor(colorBrightGreen) + Trend_Up_Text +
  EncodeColor(colorWhite) + Trend_Neutral_Text + 
   EncodeColor(colorCustom12) + " || Trend value: " + WriteVal(DailyEMA,1)

;
_SECTION_BEGIN("Time Left");
function GetSecondNum()
{
Time = Now( 4 );
Seconds = int( Time % 100 );
Minutes = int( Time / 100 % 100 );
Hours = int( Time / 10000 % 100 );
SecondNum = int( Hours * 60 * 60 + Minutes * 60 + Seconds );
return SecondNum;
}
RequestTimedRefresh( 1 );
TimeFrame = Interval();
SecNumber = GetSecondNum();
Newperiod = SecNumber % TimeFrame == 0;
SecsLeft = SecNumber - int( SecNumber / TimeFrame ) * TimeFrame;
SecsToGo = TimeFrame - SecsLeft;

x=Param("xposn",430,0,1000,1);
y=Param("yposn",40,0,1000,1);

GfxSelectSolidBrush( ColorRGB( 230, 230, 230 ) );
GfxSelectPen( ColorRGB( 230, 230, 230 ), 2 );
if ( NewPeriod )
{
GfxSelectSolidBrush( colorYellow );
GfxSelectPen( colorYellow, 2 );
Say( "New period" );
}

cx = Param( "cxposn", 1100, 0, 1250, 1 );
cy = Param( "cyposn", 10, 0, 500, 1 );
GfxSelectFont( "Candara", 12, 98, False );
//gfxcup = SelectedValue(C > Ref(C,-1));
//gfxpcolor = IIf(gfxcup,colorBrightGreen,colorRed);
GfxSetTextColor(colorRed);
//GfxSetTextColor( colorWhite );
GfxTextOut( "T i m e L e f t  " + SecsToGo + " ", cx, cy );
_SECTION_END();

_SECTION_BEGIN("PIVOTS Hourly");
TimeFrameSet(inHourly);
HourlyH= LastValue(Ref(H,-1));
HourlyL= LastValue(Ref(L,-1));
HourlyC= LastValue(Ref(C,-1));
TimeFrameRestore();

//Daily 
HPP = (HourlyL + HourlyH + HourlyC)/3;HPPI = LastValue (HPP,1);
HR1 = (2 * HPP) - HourlyL;HR1I = LastValue (HR1,1);
HS1 = (2 * HPP) - HourlyH;HS1I = LastValue (HS1,1);
HR2 = HPP + (HourlyH - HourlyL);HR2I = LastValue (HR2,1);
HS2 = HPP - (HourlyH - HourlyL);HS2I = LastValue (HS2,1);
HR3 = HourlyH + 2*(HPP - HourlyL);HR3I = LastValue (HR3,1);
HS3 = HourlyL - 2*(HourlyH - HPP);HS3I = LastValue (HS3,1);
SHOWDPIVOTS = ParamToggle("Daily Pivots", "No|Yes",0);
SHOW3 = ParamToggle("3rd Line", "No|Yes",0); 

if (SHOWDPIVOTS & SHOW3)
{
 Plot(HS3, "S3",ColorR);
 Plot(HR3, "R3",ColorG);
 PlotText(" H Resis 3 = " + WriteVal(HR3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HR3I +0.05, colorGreen);
 PlotText(" H Sup 3 = " + WriteVal(HS3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HS3I +0.05, colorRed);

}


 
for (i=BarCount-2;i>(BarCount-13);i--)//set the last bars to the final PP value
{
 HPP[i] = HPP[BarCount-1];
 HR1[i] = HR1[BarCount-1];
 HR2[i] = HR2[BarCount-1];
 HS1[i] = HS1[BarCount-1];
 HS2[i] = HS2[BarCount-1];

 ColorG[i] = colorGreen;
 ColorB[i] = colorBlue;
 ColorR[i] = colorRed;
}

//
// Conceal all but the trailing portion of the line
//
for (i=0;i<BarCount-15;i++) //hide the line except most recent 15 bars
{
 ColorR[i] = ColorG[i] = ColorB[i] = colorBlack;
}


if (SHOWDPIVOTS) {
Plot(HR2, "R2",ColorG);
Plot(HR1, "R1",ColorG);
Plot(HPP, "PP",ColorB);
Plot(HS1, "S1",ColorR);
Plot(HS2, "S2",ColorR);
PlotText(" H Pivot = " + WriteVal(HPP,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HPPI +0.05, colorBlue);
PlotText(" H Resis 1 = " + WriteVal(HR1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HR1I +0.05, colorGreen);
PlotText(" H Sup 1 = " + WriteVal(HS1,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HS1I +0.05, colorRed);
PlotText(" H Resis 2 = " + WriteVal(HR2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HR2I +0.05, colorGreen);
PlotText(" H Sup 2 = " + WriteVal(HS2,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HS2I +0.05, colorRed);

}

if (SHOWDPIVOTS & SHOW3)
{
 Plot(S3, "S3",ColorR);
 Plot(R3, "R3",ColorG);
 PlotText(" H Resis 3 = " + WriteVal(HR3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HR3I +0.05, colorGreen);
 PlotText(" H Sup 3 = " + WriteVal(HS3,fraction), LastValue(BarIndex())-(numbars/Hts), HS3I +0.05, colorRed);

}


_SECTION_END();

Previous
Next Post »