Zero Lag MACD Indicator

Zero Lag MACD Indicator
Zero Lag MACD Indicator
//www.aflcode.com
p = Param("P",12,3,36,2);
q = Param("Q",26,3,52,2);
r = Param("R",9,3,15,1);

EMA1= EMA(Close,p);
EMA2= EMA(EMA1,p);
Difference= EMA1 - EMA2;
ZeroLagEMAp= EMA1 + Difference;
//---------------------------------------
EMA1= EMA(Close,q);
EMA2= EMA(EMA1,q);
Difference= EMA1 - EMA2;
ZeroLagEMAq= EMA1 + Difference;
//---------------------------------------
ZeroLagMACD=ZeroLagEMAp - ZeroLagEMAq;
//---------------------------------------
// Signal line
EMA1= EMA(ZeroLagMACD,r);
EMA2= EMA(EMA1,r);
Difference= EMA1 - EMA2;
ZeroLagTRIG= EMA1 + Difference;

Plot(zerolagMACD,"",5,4);
Plot(zerolagtrig,"",7,4);
//===========================end zeroLagMACD
Previous
Next Post »